ANBI

Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven, schenken en giften.

*
Naam: Stichting Straatpastoraat Leeuwarden

RSIN: 853152287

Registratie Kamer van Koophandel:  Stichting Straatpastoraat Leeuwarden

 Contactgegevens/Postadres: Bagijnestraat 36, 8911 DR Leeuwarden

Bestuurssamenstelling:
Bartel Vianen (voorzitter )
vacature (secretaris)
Koos Jorritsma (penningmeester)
Piet Verhaag, lid

Beloningsbeleid
De stichting heeft één betaald personeelslid: de straatpastor. Bestuursleden doen hun werk vrijwillig.

Doelstelling
De Stichting Straatpastoraat Leeuwarden heeft tot doel het bieden van geestelijke zorg aan dak- en thuislozen in Leeuwarden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op deze website worden de activiteiten duidelijk in beeld gebracht

Financiële verantwoording
Van de inkomsten en uitgaven wordt elk jaar een financiële verantwoording afgelegd aan de bijdragende kerken en fondsen. Hieronder staat een samenvatting van deze verantwoording over het boekjaar 2021. Deze is vastgesteld in de bestuursvergadering van maart 2022.


Verkorte rapportage St. Straatpastoraat Leeuwarden 2021
Banksaldo 1 jan 2021€14.998,05
OnderdeelInkomstenUitgaven
Vaste bijdragen kerken€8.275,00
Collectes kerken en individ. giften€2.870,05
Fonds Franciscus 2021€18.000,00
St. Benvolentia€10.000,00
St. Rotterdam€4.000,00
overige fondsen€4.500,00
gemeente Leeuwarden€6.000,00
Salaris Straatpastor €               43.148,10 
kasgeld Straatpastor €                    575,00 
huur werkruimte €                 1.000,00 
opleiding en ondersteuning €                    730,75 
kosten telefonie €                    295,54 
bankkosten ING €                    159,64 
fondsenwerving €                    341,65 
Stichting DAK €                    185,00 
kosten website €                      72,60 
kosten sollicitatieprocedure 2e pastor €                    183,31 
Totaal€53.645,05€46.691,59
Banksaldo per 1 jan 2021€21.951,51
gewaarmerkt voor fondsenwerving€1.666,05
restituties fondsen€5.287,41
Banksaldo na correcties:€14.998,05
geen netto resultaat over 2021